FLANDERS CLUB

Pro ty, kteří mají zájem o zasílání informací o nejdůležitějších událostech a zajímavých nabídkách z Flander.

Odkazy

 

Slovníček základních výrazů

Dobrý den

Goeden dag

chuden dag

Dobré ráno

Goeden morgen

chuden mórche

Dobré odpoledne

Goeden middag

chuden midach

Nashledanou

Dag/Tot ziens

dách/tot zíns

Jmenuji se…

Mijn naam is..

mejn nám is…

Promiňte

Pardon

párdon

Prosím

Alstublieft

alstyblíft

Děkuji

Dank u

dank y

Ano/Ne

Ja/Nee

ja/né

Pán/Paní

Meneer/Mevrouw

menér/mefrau

Nerozumím

Ik begrijp het niet.

Ik bechrejp het nít

Mluvíte anglicky/německy/francouzsky?

Spreekt U Engels / Duits / Frans??

sprékt y englsdöyts/frans?

Včera/Dnes/Zítra

Gisteren/Vandaag/Morgen

chistere / fandách / morche

Den/Týden/Měsíc/Rok

Dag/week/maand/jaar

dach/vék/mánd/jár

Kde jsou toalety?

Waar zijn de toiletten?

Vár zejn d toalete

Je zde…?

Is hier…?

Is hír…?

Hledám…

Ik zoek…

ik zuk…

Vlevo/Vpravo

Links/rechts

links/rechts

Zavřeno/Otevřeno

Dicht/open

dicht/ópe

Velký/Malý

Groot/klein

chrót/klejn

Starý/Nový

Oud/nieuw

aud/ňjů

Nahoru/Dolů

Naar boven/naar beneden

nár bófe/nár benéde

Horký/Studený

Warm/koud

varm/kaud

Kolik to stojí?

Hoeveel kost dat?

Huvél kost dat

Chtěl bych…

Ik wil graag

ik vil chrách…

Mohu platit kreditní kartou?

Mag ik met credit card betalen?

mach ik met d kredit kárt betále

Kolik je hodin?

Hoe laat is het?

hu lát is het

Hodina

Uur

ýr

Můžete mi pomoci?

Kunt U mij helpen?

kynt y mej helpe?

Chci vyměnit…

Ik wil graag wisselen…

ik vil chrách visele

Plán (města)

Plattegrond van…

platechrond fan

Cyklisti

Fietsers

fícers

Chodci

Voetgangers

futchangers

Objížďka

Omleiding

omlejding

Jede se tudy do…?

Is dit de weg naar…?

Is dit d vech nár…?

Nádraží

Station

stacijón

Letiště

Luchthaven

lychthafe

Jednoduchou jízdenku do…

Enkele reis naar…

enkele rejs nár…

Zpáteční do…

Retour naar…

rirtúr nár

Nemocnice

Ziekenhuis

zíkehöys

Lékárna

Apotheek

apoték

Lékař/Zubař

Arts/Tandarts

arc/tantarc

Pošta

Postkantoor

postkatór

Poštovní schránka

Brievenbus

brívebys

Známky

Postzegels

postzéchls

Pohled/Dopis do Čech

Ansichtkaart/brief naar Tsjechië

anzichtskárt/bríf nár čechije

Telefonní budka

Telefooncel

telefónsel

Jídelní lístek, prosím

Menukaart,alstublieft.

menykárt, alstyblíft

Účet

De rekening

d rékening

Sklenice/láhev

Glas/fles

chlas/fles

Dali bychom si červené, bílé víno

Wij willen graag rood, wit wijn

vij vile chrách ród ,vit vejn

Pivo/vodu/džus

een pilsje, bier/ water,spa/sap

en pilšje, bír/vátr,spá/sap

Kávu /s mlékem/se šlehačkou

Een kopje koffie/met melk/met slagroom

en kopje kofí/met melk/met slachróm

Mohu kouřit?

Mag ik roken?

mach ik róke?

Snídaně/Oběd/Večeře

Ontbijt/Lunch/Dinner

ontbejt/ lanč/dinr

Potraviny

Levensmiddelen

léfensmidele

Chléb

Brood

brót

Máslo

Boter

bótr

Sýr

Kaas

kás

Mléko

Melk

melk

Zmrzlina

Ijsje

ejšje

Minerálka

Spa, Mineraalwater

spá, minerálvátr

Dny v týdnuPondělí

Maandag

mándach

Úterý

Dinsdag

dinsdach

Středa

Woensdag

vunsdach

Čtvrtek

Donderdag

dondrdach

Pátek

Vrijdag

frejdach

Sobota

Zaterdag

zatrdach

Neděle

Zondag

zondach

Číslovky0

nul

nyl

1

een

én

2

twee

tvé

3

drie

drí

4

vier

vír

5

vijf

fejf

6

zes

zes

7

zeven

zéfe

8

acht

acht

9

negen

néche

10

tien

tín

11

elf

elf

12

twaalf

tválf

13

dertien

dertín

14

veertien

fértín

15

vijftien

fejftín

16

zestien

zestín

17

zeventien

zéfntín

18

achttien

achtín

19

negentien

néchentín

20

twintig

tvintech

30

dertig

dertech

40

veertig

fértech

50

vijftig

fejftech

60

zestig

zestech

70

zeventig

zéfntech

80

tachtig

tachtech

90

negentig

néchntech

100

honderd

hondrd

 
 
 
 
© Flanderská turistická informační kancelář & Dutch Masters 2011